بگذار اعتراف کنم که عاشقت نیستم

     تو فقط انرژی فعالسازی* شعرهایم هستی 

* در علم شیمی انرژی اولیه ای که برای انجام یک واکنش نیاز است.