این یک پست نیست.آمده ام به خودم بگویم امشب به عقب برگرد. از سال پیش تا به امروز چقدر به دین و ایمانت پایبند بوده ای؟ قول پارسالت با خدا را یادت هست؟ قرار است چه کار کنی ؟میترسم چشم هایم را ببندم و فکر کنم به هر آنچه گذشت. میترسم که به جای بهتر شدن بدتر شده باشم...


هر روز این سوال را از خودم میپرسم برای چه به این زمین آمده ام ؟حتما مسئولیتی بزرگ به دوش من است. نکند چشم از این جهان فرو بندم بدون فهمیدن این هدف بزرگ.پ.ن:التماس دعا