موهایت که بلند میشود

                 موهایت که پیچ میخورد

     

          میدانم که هر لحظه ممکن است دل پیچه بگیرم