خودنویس ها  به درد نوشتن شعر نمیخورند

از اسمشان پیداست

هر چه خودشان بخواهند می نویسند...