حلقه ای که دیروز به دستم دادی

     همین است که امروز گردنم را می بوسد