سلام...


بعد از یک سال.... خوشحالم که برگشتم.

کنکور نود و پنج تموم شد... دوباره زندگی روال عادی خودش رو میگیره ... چیزای زیادی از این سال یاد گرفتم که امیدوارم بعدا به دردم بخوره.

  

به زودی با متن ها و شعر هایم در خدمتتان هستم