زمستان که بهار و تابستان سرش نمیشود

هر وقت بخواهد میآید

          بدون اینکه در بزند....

تابستان پشت پنجره به تماشا نشسته

و 

زمستان همین کنار است

              توی کولر

و آنچنان با شتاب می وزد که تابستان را از یاد برده ایم....